KoszykW koszyku masz 0 pozycje

Obsługujemy wszystkie powszechne karty płatnicze

Warunki Handlowe

Przepisy ogólne:

Na podstawie wiążącego zamówienia zawartego między Kupującym a Sprzedawcą – sklepem internetowym BabyNaklejki.pl, operatora DOKI DOKI s.r.o., REGON: 098 789 80 (zwany dalej „Sprzedawcą”), Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towary będące przedmiotem zamówienia. W momencie opłacenia towaru prawa ich własności i użytkowania zostają przeniesione ze Sprzedawcy na Kupującego. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się zapłacić całą cenę zakupu w sposób określony w wiążącym zamówieniu.

Zawierając umowę kupna, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z pełną treścią niniejszych warunków, że rozumie wszystkie jej postanowienia i że w pełni się z nimi zgadza. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Kupujący jest związany treścią warunków aktualnych w chwili zawarcia umowy kupna.

Dane operatora sklepu internetowego: DOKI DOKI s.r.o., siedziba spółki: Goetheho 1077/23, 160 00 Praha 6 - Bubenec • REGON: 098 789 80. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym RCZ, plik C 343954 prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze.

Umowa dostawy:

Wszystkie towary wykonywane są na zamówienie. Dostosowywanie wymiarów poszczególnych rodzajów towaru również należy rozumieć jako produkcję zleceniową. Produkty odpowiadają również charakterowi towaru dostosowanego do życzeń konsumenta. W związku z powyższym towar nie jest objęty ustawową 14-dniową możliwością odstąpienia od umowy. W przypadku towarów używanych i towarów o stałych, niezmienionych właściwościach 14-dniowy okres ochronny obowiązuje w całości.

Dla każdego towaru wystawiane są następujące dokumenty w formie elektronicznej: kopia wiążącego zamówienia i faktura. Instrukcje właściwego użytkowania są dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie sposobu dostawy towaru. Kupujący przejmuje towar w sposób określony w wiążącym zamówieniu lub potwierdza swoim podpisem odbiór towaru od przewoźnika, ew. odbiera towar osobiście z magazynu Sprzedawcy.

Dane zamówienia są przez cały czas archiwizowane w bazie danych sklepu internetowego i wraz z obowiązującymi Warunkami Handlowymi, które zostały zaakceptowane w momencie składania zamówienia, są dostępne do późniejszej kontroli. Cena zamówionego towaru obowiązuje od dnia zawarcia umowy dostawy do momentu samej dostawy.

Informacje o zamówieniu:

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane kontaktowe można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej operatora sklepu internetowego.

Zamówienie:

Towar można zamówić wyłącznie poprzez włożenie wirtualnego towaru do Koszyka i wypełnienie formularza internetowego sklepu przez 24 godziny na dobę. Wyrażając zgodę na Warunki Kupujący potwierdza, że zapoznał się z zakresem i ostateczną ceną zamówienia. Wysłane zamówienie jest uważane za wiążące.

Po zakończeniu zamówienia jego kopia zostaje automatycznie wysłana na podany adres e-mail. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą. Proces realizacji i produkcji zamówienia zostanie rozpoczęty najpóźniej następnego dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia lub od daty otrzymania płatności na konto bankowe Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem z góry). Kupujący jest informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

Kupujący jest zaznajomiony z faktem, że przedmiot wiążącego zamówienia jest produkowany na podstawie jego wymagań. Poprzez wysłanie wiążącego zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę (e-mailem z kopią zamówienia wysłanym automatycznie na podany adres) powstaje wiążąca umowa kupna.

Anulowanie wiążącego zamówienia przez Kupującego:

Zamówienie można anulować pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o anulowaniu zamówienia i zawsze poinformuje Kupującego o warunkach jego anulowania.

Do anulowania wiążącego zamówienia obowiązują następujące zasady:

 • w wypadku, że zamówienie zostało anulowane pisemnie przed wiążącym potwierdzeniem ze strony Sprzedawcy
 • w wypadku, że towar będący przedmiotem zamówienia nie został jeszcze wyprodukowany

W wypadku, że Kupujący nie odbierze towaru zamówionego w ramach wiążącego zamówienia bez jego uprzedniego anulowania (zaakceptowanego przez Sprzedawcę), Kupujący ponosi wszystkie koszty powstałe w skutek zamówienia (produkcji, bankowe, transporty itp.) Opłata tych kosztów może być wymagana nawet w wypadku, gdy towar nie został odebrany przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia dłużnika w wykazie należności i do odrzucenia wszystkich przyszłych zamówień.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania wiążącego zamówienia i zmiany jego treści w całości lub w części w następujących przypadkach:

 • towar nie jest już produkowany lub nie można go dostarczyć w wybranym rozmiarze
 • towar jest długoterminowo niedostępny
 • cena towarów uległa znaczącej zmianie
 • w przypadku wykrycia błędu typograficznego (w opisie, na zdjęciu, w cenie itp.)
 • zamówienie nie spełnia niezbędnych wymagań
 • Kupujący wielokrotnie nie odebrał dostarczonego towaru lub wyrządza inne szkody Sprzedawcy

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do skontaktowania się z Kupującym e-mailem lub telefonicznie i poinformowania go o tym stanie. Jeżeli cena towaru została już zapłacona fakturą zaliczkową, po anulacji zamówienia kwota w jak najkrótszym czasie zostanie przesłana z powrotem na konto Kupującego lub wysłana na jego adres pocztowy w postaci przekazu pieniężnego (zwykle w ciągu pięciu dni roboczych począwszy od potwierdzenia anulowania przez Sprzedawcę). W przypadku, że zamówienie zostanie tylko zmienione, a jego nowa wartość będzie wyższa, niż uprzednio, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia różnicy. Jeśli zaś uprzednio zapłacona kwota będzie wyższa, Kupujący ponownie otrzyma różnicę przelewem na konto bankowe lub w postaci przekazu pieniężnego.

Cena towaru:

Ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są ważne i wiążące w momencie zakończenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w związku ze zmianami treści dostawy lub dodatkowymi modyfikacjami produktów na życzenie klienta. O zmianie ceny złożonego zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony z góry e-mailem lub telefonicznie. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez żadnych kar w przypadku braku zgody na zmianę ceny.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do połączenia kilku zamówień jednego Kupującego i podania ich końcowej ceny jako sumy poszczególnych, nawet bez podania przyczyny.

Sposób płatności:
 • przelew bankowy - na podstawie danych, które Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej Kupującego po zakończeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany w momencie zaksięgowania płatności na konto dostawcy
 • przelew bankowy online - płatność odbywa się online przez bezpieczną bramkę płatniczą. Towar zostanie wysłany nawet w wypadku, gdy płatność jeszcze nie została zaksięgowana na koncie dostawcy
 • kartą płatniczą online - płatność odbywa się przez bezpieczną bramkę płatniczą, nawet w wypadku, gdy jeszcze nie została zaksięgowana na koncie dostawcy
 • PayPal - płatność odbywa się przez bezpieczną aplikację operatora terminalu płatniczego PayPal. Aby dokonać płatności, konieczna jest rejestracja i logowanie w jego systemie. Płatność odbywa się poza naszym sklepem internetowym przy użyciu zweryfikowanych danych. Towar zostanie wysłany również w wypadku, gdy płatność jeszcze nie została zaksięgowana na koncie bankowym dostawcy

W przypadku zamówienia o wysokiej cenie lub zamówienia na specyficzny towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania częściowej zaliczki lub zapłaty całego zamówienia z góry, nawet w wypadku wysyłki towaru poza terytorium Republiki Czeskiej. We wszystkich przypadkach płatności te podlegają decyzji Sprzedawcy, który poinformuje o nich Kupującego, wzywając go do zapłaty.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy i płatności w rezultacie złego doświadczenia z Kupującym (np. z powodu dużej ilości anulowanych zamówień, wielokrotnego nieodebrania przesyłek dostarczonych przez kuriera itp.). W niektórych przypadkach, gdy nieprawidłowe zachowanie Kupującego jest więcej niż oczywiste, Sprzedawca może anulować zamówienie bez podania przyczyny.

Sposób dostawy:

Gdy tylko towar będzie gotowy do odbioru, zostanie wysłany lub przekazany przewoźnikowi, Kupujący otrzyma o tym powiadomienie przez e-mail. Przed złożeniem wiążącego zamówienia Kupujący swobodnie wybiera sposób dostawy, a mianowicie:

 • zwykła przesyłka pocztowa bez możliwości jej śledzenia i reklamacji
 • przesyłka polecona z możliwością jej śledzenia na stronie internetowej dostawcy

W ramach optymalizacji kosztów Kupujący ma do dyspozycji tylko dwa sposoby dostawy. Są to zwykła nieubezpieczona przesyłka oraz przesyłka polecona. Wybierając sposób dostawy, Kupujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za swoją decyzję i jest w pełni świadomy ryzyka z nim związanego. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ryzyko związane z wysyłką przesyłki zwykłej, a Kupujący, wyrażając zgodę na Warunki Handlowe, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne zagubienie przesyłki, gdyż opłacony już koszt zamówienia nie podlega zwrotowi.

Przesyłka zwykła:

 • przesyłka nie jest zarejestrowana w systemie przewoźnika
 • przesyłka nie ma własnego numeru
 • przesyłka, mianowicie brak jej dostawy nie podlega reklamacji
 • wartość przesyłki nie podlega zwrotowi przez dostawcę
 • dostawca nie gwarantuje terminu dostawy przesyłki
 • wyższe ryzyko zagubienia przesyłki lub opóźnionej dostawy
 • wyższe ryzyko uszkodzenia zawartości przesyłki lub jej opakowania
 • wszystkie dokumenty są dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej
 • zaletą przesyłki zwykłej jest dostawa bezpośrednio do skrzynki pocztowej adresata
 • pełną odpowiedzialność za przesyłkę oraz wszelkie ryzyko ponosi Kupujący

Przesyłka polecona:

 • przesyłka ma własny numer
 • przesyłkę można monitorować na stronie internetowej dostawcy
 • przesyłkę odbiera Kupujący na podstawie dowodu osobistego
 • przesyłka podlega reklamacji i jest w pełni ubezpieczona
 • czas dostawy wynosi zwykle 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku
 • w przypadku zagubienia przesyłki towar zostanie ponownie wyprodukowany i dostarczony

Przechowywanie monitorowanej przesyłki poleconej:

Przewoźnik dostarcza towar do domu kupującego. Jeśli nie zastanie kupującego na adresie dostawy, przesyłka będzie przechowywana w najbliższym punkcie odbioru przewoźnika. Kupujący zostanie o tym powiadomiony przez przewoźnika w formie pisemnej - przez dowód dostawy, lub telefonicznie - numer telefoniczny Kupującego jest zawarty w dokumentach towarzyszących przesyłce, której bez niego nie można wysłać. Kupujący może uzgodnić z przewodnikiem specyficzne warunki dostawy towaru (zmiana przeznaczenia), jednak nie stanowi to jego obowiązku - fakt ten nie podlega wpływu Sprzedawcy.

Obowiązki kupującego przy odbiorze towaru:

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze. Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący wykryje pewne nieprawidłowości, np. widoczne uszkodzenie opakowania, sprawdzi wraz z dostawcą zawartość przesyłki. W razie uszkodzenia towaru sporządzą zapis o jego uszkodzeniu (Kupujący powinien otrzymać jego kopię). W przypadku uszkodzenia Kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego towaru. Późniejsza reklamacja uszkodzenia mechanicznego towaru już nie zostanie przyjęta. W celu pokrycia kosztów Kupujący niezwłocznie poinformuje dostawcę przesyłki o jej uszkodzeniu.

Jeśli jest to wymagane ze względu na charakter towaru, częścią dostawy jest też karta gwarancyjna. Fakturę za towar wysyłamy drogą elektroniczną w dniu zaksięgowania płatności na nasze konto - nie wchodzi ona w skład dostawy i dlatego zostanie wystawiona w zależności od sposobu płatności.

Warunki dostawy:

Wysyłka towaru ma miejsce w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (lub od daty zaksięgowania płatności na koncie, jeśli wybrano płatność przelewem z góry) na adres dostawy podany w zamówieniu. W razie wystąpienia problemów z dostawą, Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o jej nowym terminie. Tak jak w poprzednich przypadkach, Kupujący zostanie poinformowany o każdym przedłużeniu terminu dostawy, bądź przez e-mail lub telefonicznie. W okresach zwiększonego obciążenia produkcyjnego czas dostawy może ulec wydłużeniu, ale towary zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. Kupujący zostanie ponownie poinformowany o wydłużeniu czasu dostawy w zwykły sposób pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku niedotrzymania tego warunku przez Sprzedającego, Kupujący może odstąpić od wiążącego zamówienia w trybie natychmiastowym.

Gwarancja zwrotu pieniędzy i możliwość wymiany towaru:

Wszystkie towary są produkowane na zamówienie, co dotyczy również zmian wymiarów poszczególnych rodzajów towaru. Produkty są towarem przygotowanym na żądanie klienta. W związku z tym nie są one objęte 14-dniową prawną opcją odstąpienia od umowy, ew. zwrotem pieniędzy przewidzianym w §53 Kodeksu cywilnego

Mimo że z powyżej wymienionych powodów towary nie są objęte ustawową 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, Sprzedawca świadczy ponadstandardową usługę w formie gwarancji zwrotu pieniędzy lub możliwości wymiany towaru (np. ze względu na niewłaściwy rozmiar, kolorystykę itp.). Jeżeli Kupującemu nie odpowiada dostarczony towar lub ma do niego zastrzeżenia, może zwrócić go na nasz adres w ciągu 30 dni od daty wysyłki bez podania przyczyny. Koszty takiej wysyłki pokrywa Kupujący. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca może zażądać zapłaty kosztów nowej dostawy lub zapłaty różnicy w cenie. Towary należy zwrócić do Sprzedawcy wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, która jest dostarczana wraz z zamówieniem w formie pisemnej, na adres działu reklamacji znajdujący się w danych kontaktowych sklepu internetowego.

Gwarancja na dostarczony towar:

W przypadku wszystkich towarów Sprzedawca ponosi prawną odpowiedzialność za ich wady. Informacje o dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć na stronach poszczególnych produktów, jak również na stronie informacyjnej sklepu internetowego.

Odpowiedzialność za jakość towaru:

Wszystkie towary są produkowane z najwyższym zaangażowaniem i cechuje je wyjątkowa jakość. Należy pamiętać, że kolorystyka nadruków lub kolory towaru i materiału wykorzystanego do jego produkcji mogą nie odpowiadać ich wyglądowi na monitorze lub wyświetlaczu telefonu komórkowego. Jakość i zakres kolorów wyświetlacza lub monitora mogą znacznie różnić się od rzeczywistych kolorów towaru wyprodukowanego przez urządzenie drukujące (pod względem jasności, głębi kolorów itp.).

Bezpieczeństwo i ochrona informacji:

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i poprawkami. Wyrażając zgodę na ogólne Warunki Handlowe, Kupujący wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych dostarczonych przez Kupującego w celu ich wykorzystania przez systemy informacyjne i rozliczeniowe Sprzedawcy oraz do wykorzystania w ramach ofert specjalnych w celu poinformowania Kupującego o nowych produktach Sprzedawcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 roku Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Akceptując Warunki Handlowe Kupujący potwierdza, że swoje dane osobowe w zakresie:

 • imię i nazwisko
 • REGON, NIP lub nazwa firmy (tylko podmioty gospodarcze)
 • pełny adres dostawy
 • pełny adres rozliczeniowy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres IP

przekazuje Sprzedawcy dobrowolnie. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wymienionych powyżej w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna oraz ich wykorzystania do celów marketingowych Sprzedawcy (głównie do wysyłania informacji handlowych, w tym za pośrednictwem osób trzecich, telemarketingu, SMS). W związku z tym Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych przez okres 10 lat w celu realizacji przedmiotu umowy, reklamacji, komunikacji, kontroli księgowych i prowadzenia działań marketingowych. Zgoda na przechowywanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana na piśmie.

Wszystkie dane uzyskane od klientów są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb sklepu i nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią przewoźnicy, którzy otrzymują dane osobowe klientów w minimalnym zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy towaru. Dane osobowe klientów są w pełni chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane są przechowywane i nie są udostępniane aplikacjom osób trzecich, z wyjątkiem przekazywania adresów e-mail aplikacjom do wysyłki ofert marketingowych (np. MailChimp, Sendy itp.) lub przekazu numerów telefonów aplikacjom do wysyłki SMS (np. SMS Manager, ProfiSMS itp.), zawsze jednak wyłącznie na okres ściśle niezbędny do celów komunikacji.

Świadoma zgoda na wysyłkę informacji handlowych:

Zgodnie z prawem, adresy e-mail klientów mogą być wykorzystywane w celu wysyłki informacji handlowych i marketingowych. Przekazując dobrowolnie swój adres e-mail sklepowi w trakcie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę informacji handlowych w związku z realizacją umowy. Kupujący wyraża wyraźną zgodę na powyższe na okres 10 lat począwszy od daty wysyłki ostatniego zamówienia. Wysyłka informacji handlowych stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy i służy do poinformowania Kupującego o nowych produktach i usługach w takim zakresie, w jakim zostały zamówione przez Kupującego. Rejestracja do sklepu internetowego odbywa się zawsze za zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach komunikacji marketingowej. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia z bazy danych już zarejestrowanych użytkowników nawet bez podania przyczyny, jeśli tak sobie życzą, lub zaprzestania wysyłki informacji handlowych i materiałów promocyjnych, również na życzenie klienta. Odmowę wysyłki informacji handlowych można zrealizować drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy lub kliknięcie linku do wypisania się, który znajduje się w każdej wysłanej wiadomości handlowej.

Rozstrzygnięcie sporów:

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, Kupujący ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego z umowy kupna. Podmiotem upoważnionym do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu może być również Czeski Urząd Inspekcji Handlowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.coi.cz.

Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego jest wszczynane wyłącznie na wniosek klienta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Sprzedawcą. Wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 1 roku od dnia, w którym konsument po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu. Konsument ma prawo do wszczęcia pozasądowego rozstrzygnięcia sporu online za pośrednictwem platformy ODR. Więcej informacji można znaleźć na stronie platformy ODR.

Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Kupującym, chyba że Kupujący taką opcję odrzuci. Opisana procedura nie jest mediacją na podstawie ustawy nr 202/2012 Sb. Republiki Czeskiej o mediacji, z późniejszymi zmianami, ani postępowaniem arbitrażowym na podstawie ustawy nr 216/1994 Sb. o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych, z późniejszymi zmianami. Wszczęcie procedury nie ma wpływu na prawo obu stron do zwrócenia się do Czeskiej Inspekcji Handlowej lub sądu.

Na czas trwania procesu w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu nie obowiązują ani nie zaczną obowiązywać przedawnienie i terminy przedawnienia, dopóki jedna ze stron nie odrzuci propozycji na kontynuowanie sporu. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami, kontroluje Czeski Urząd Inspekcji Handlowej.

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do rozstrzygnięcia sporu w ramach procesu sądowego dla konsumentów.

Odpowiedzialność za zawartość strony:

Należy pamiętać, że informacje na stronie internetowej sklepu w niektórych wypadkach są przejęte od osób trzecich i mogą zawierać nieścisłości faktyczne, wizualne lub techniczne, jak również błędy topograficzne. Operator sklepu nie jest zobowiązany do sprawdzania informacji pochodzących od osób trzecich. Mogą one zostać zaktualizowane bez uprzedzenia. Operator może też zmienić produkty i usługi świadczone na tej stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia, nie gwarantując faktycznej dokładności ich treści. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania informacji zgodnie z prawem pozostają nienaruszone, jednak taka odpowiedzialność jest możliwa tylko od momentu naruszenia prawa.

Przepisy końcowe:

Wszelkie stosunki nieregulowane niniejszymi Warunkami Handlowymi podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego, jak również innym powiązanym przepisom prawnym. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, ważność lub wymagalność innych postanowień niniejszych Warunków pozostanie nienaruszona. Wszelkie porozumienia między Sprzedawcą a Kupującym zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach, jeśli są z nimi niespójne.

Regulamin zakupów wchodzi w życie dnia 1. lipca 2020 roku, anulując wszelkie poprzednie warunki i postanowienia dotyczące zakupów włącznie z gwarancjami i reklamacjami i jest wiążący dla obu stron. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian bez uprzedzenia.

Szybka produkcja i dostawa towarów. Współpracujemy z następującymi partnerami:

• GLS: 21,90 zł
• DHL: 25,90 (kurierem do domu) lub 21,90 zł (DHL POP)
• InPost: 19,90 zł
• Poczta Polska: przesyłka zwykła (bez możliwości śledzenia): 13,90 zł
• Poczta Polska: przesyłka polecona: 29,90 zł

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 200 zł jest pakowanie i wysyłka są DARMOWE.

Instrukcje dotyczące naklejania | Instrukcje dotyczące usuwania naklejek | Warunki handlowe | Ochrona danych osobowych | Pliki cookie | Procedura reklamacyjna | Impressum
Magnesy na lodówkę | Fotomagnesy na lodówkę z własnych zdjęć

Obsługujemy wszystkie powszechne karty płatnicze

Z mocy ustawy o rejestracji o rejestracji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu.
Równocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego on-line, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.